III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Mahmut Erol KILIÇ, Prof. Dr.

Kültür Diplomasisi-mahmut-erol-kilic-800x450.jpgİstanbul'da doğdu (1961). Sırasıyla Hırkaişerîf İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü (1980 giriş). 1988'de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim dalında "İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" isimli yüksek lisans tezini hazırladı (Basıldı). Türkiye Üniversitelerinde müstakil "Tasavvuf Anabilim Dalı"nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan "İbn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri" isimli tezini savundu (Basıldı). Türkçe ve yabancı dillerde bir çok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Tasavvuf düşüncesi merkezli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Kılıç evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir. 

- BULUNDUĞU GÖREVLER:
Mar. Üniv., İlahiyat Fak., Sistematik Tasavvuf B. D. Başk., (1998 – 2008).
Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM - İstanbul) Başkanlığı (2005-2008), 
Islamic Manuscript Association (TIMA - Cambridge) yönetim kurulu başkanlığı (2006-2012).
Journal of Sufi Studies (BRILL - Leiden) editör üyeliği (2010-2015). 
Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS - Oxford) şeref üyesi. (2000 - ….)
İslâm İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (İSİPAB, PUIC – Tahran/IRAN) Genel Sekreterliği (2008 – 2018).

- ALDIĞI ÖDÜLLER: 
- Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1998). 
- Sufi ve Şiir kitabı Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Dalı Ödülü (2004).

- YAYINLANMIŞ ESERLERİ:
1- Sufi ve Şiir (11 baskı) İnsan Yayınları, İstanbul 2004; 12. Bsk. Sufi Kitap İstanbul, 2017.
2- Evvele Yolculuk (4. baskı), Sufi Kitap, İstanbul 2008.
3- Hermesler Hermesi: İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2010; 2. bsk. Sufi Kitap, İstanbul 2017.
4- Şeyh-i Ekber: İbn Arabî Düşüncesine Giriş, 5. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2009.
5- Anadolu’nun Ruhu, 3. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2011.
6- Tasavvufa Giriş, 6. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2012.
7- Hayatın Satır Araları, 4. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2013.
8- Tasavvuf Düşüncesi: Makaleler - Konferanslar I, 2. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2014.
9- Mevlânâ Üzerine Konuşmalar, 2. bsk., Sufi Kitap, İstanbul 2014.
10- Sufi ve Sanat: Makaleler - Konferanslar II, Sufi Kitap, İstanbul 2015.
11- İbn Arabî, İSAM, İstanbul 2015.
12- Ayırmaya Değil Birleştirmeye Geldik, Sufi Kitap, İstanbul 2015.
13- Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar I: (Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi), Sufi Kitap, İst. 2016.
14- Anadolu Tasavvuf Tarihine Notlar II: (Halvetî-Uşşâkîler), Sufi Kitap, İstanbul 2016.

- TÜRKÇEYE YAPTIĞI TERCÜMELER:
1- Seyyid Nakib el-Attas, İslam, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, İng.’den çev: M. E. Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, 1.bsk., 1989; 2. bsk. 1995; 3.bsk. 2003; 4.bsk. 2016.
2- Dr. Menazir Ahsen,“Mevlâna Mevdûdî’nin Sünnet Müdâfâası”, İng.’den çev: M. E. Kılıç, Aylık Dergi, nr.58-59-60, s. 78-83, Ankara, 1983.

- YAYINA HAZIRLADIĞI ESERLER:
1- Muhyiddin İbn Arabi, Fusûsu’l-hikem (فصوص الحكم), Tahkik ve Tıpkıbasım: Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç & Doç. Dr. Abdurrahim Alkış, Litera Yay., İstanbul 2016.
2- Abdullah Salahaddin Uşşâkî, Tavâli’u menâfi’i’l-‘ulûm min matâlibi Mevâki’in-nucûm (طوالع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم), 3 cild, Tahkik: Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç & Muhammed Edib el-Câdır, Ninova Yay. Şam 2016.
3- Abdullah Salahaddin Uşşâkî & Abdurrahman Sâmi, Tuhfetu’l-Uşşâkıyye (Uşşâkî Sâliklerinin Âdabı), Takdim ve tahriçle eskiyazıdan: M. E. Kılıç, 1. bsk. 1998; 2. bsk. Sufi Kitap, İstanbul 2016.
4- Nusret Tura, Râh-ı Aşk, haz. M. E. Kılıç, İnsan Yay, İstanbul 2013.
5- Nusret Tura, Gönül ve Aşk, haz. M. E. Kılıç, İnsan Yay, 5. bsk. 1995; İstanbul 2016.
6- Nusret Tura, O’nun Güzel İsimleri, Eskiyazıdan çev: M. E. Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, 1. bsk. 1995; 2. bsk. 2004; 3. bsk., 2016.
7- Nusret Tura, Mektuplar, Eskiyazıdan çev: M. E. Kılıç, İnsan Yay., İstanbul, 1. bsk. 1995; 2. bsk. 2004; 3. bsk. 2017.

- YABANCI DİLLERE TERCÜME EDİLMİŞ ESERLERİ:
1- Sûfi ve Şiir; - Fransızca trc. Le Soufi et la poesie, trad. Paul Ballanfat, L'Harmattan, Paris 2015. - Arnavutça trc. Sufiu dhe Poezia, e perktheu: Metin Izeti, Logos A, Skopje 2012. 
2- Evvele Yolculuk; - Farsça trc. Sefer Be Evvel, trc. Davud Vefâi, İntişarat-i Haqîqat, Tahran 2011.
3- Hermesler Hermesi; - Farsça trc. Hermesü’l-herâmise, trc. Tevfik Subhani, İntişarat-ı Hermes, Tahran 2017.
4- Şeyh-i Ekber; - Farsça trc. Âfaq-ı İbn Arabi, trc. Tevfik Subhani, İntişarat-ı Hermes, Tahran 2015.
5- Anadolunun Ruhu; - Farsça trc. İnsân-ı Kudsî, trc. Davud Vefai, İntişarat-ı Ittılaat, Tahran 2012.
6- Sufi ve Sanat; - Arnavutça trc. Sufiu dhe Arti, e perktheu: Metin Izeti, Logos A, Skopje 2016.