III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI

Şûra Hakkında

"Dünyanın İyiliği için Türkiye"

Kültür Şûrası  
Etiketler: III.kültür şurası
TARİHÇE


Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Türkiye’nin Yeni Kültür Politikalarına yön verilmesi amacıyla III. Millî Kültür Şûrası düzenlenmiştir. 

İlki 1982 yılında, ikincisi 1989 yılında düzenlenen Millî Kültür Şûrasının 28 yıl sonra yeniden düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin kültürel zenginliği göz önüne alındığında Millî Kültür üzerine titizlenilmesi, bu zamana dek yürütülen politikaların, gerçekleştirilen projelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların gözden geçirilmesi ve müzakere edilmesi gereği ortadadır.

23-27 Ekim 1982 tarihleri arasında Ankara’da toplanan I.Millî Kültür Şûrası, “millî kültür varlığımızın daha etraflı, daha derin araştırılmasına, tanıtılmasına, bilinip benimsenmesine ve bu suretle Millî Şuûrun güçlenmesine, köklenip gelişmesine yardımcı olmayı” hedeflemiş, 5 gün boyunca ve 15 komisyon halinde çalışmıştır. Şûrada sunulan bildiriler, genel kurul görüşmeleri, komisyon raporları yayımlanmış, Bakanlığımız çalışma ve uygulamalarını Şûra’da alınan kararlar doğrultusunda yeniden düzenlemiştir. 

05- 08 Aralık 1989 tarihleri arasında Ankara Milli Kütüphane Salonunda düzenlenen II. Millî Kültür Şûrasına kamu sektörü ve özel sektörden 137 kurum ve kuruluşu temsilen 112 kişi katılmıştır. 10 oturum halinde gerçekleşen Şûranın Genel Kurulunda okunan 72 bildiri yayımlanmıştır. 

Ülkemizde 1989 yılından günümüze kadar yerel ve ulusal düzeyde Bakanlığımız başta olmak üzere çeşitli kurumların ve sivil toplum kuruşlarının koordine ettiği birçok toplantı, seminer, çalıştay gerçekleşmiş, ancak millî kültür siyasetine yön verecek nitelikte makro kültürel politikaların tartışıldığı genel bir toplantı ihtiyacı karşılanamamıştır. III. Millî Kültür Şûrası bu ihtiyacın giderilmesi maksadıyla 28 yıl aradan sonra yeni bir heyecanla toplanıyor.


III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI


Farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiye bu kültürel potansiyelini doğru ve etkin bir biçimde kullanmalıdır. Türkiye’nin her alanda gelişim göstermesi, kültürel alanda paralel bir gelişimi kaçınılmaz kılmaktadır. III. Millî Kültür Şûrası yeni bir dönemin arefesinde millî kültürümüzün ihya edilmesi, zenginleştirilmesi ve çağın gerekliliklerine uygun Yeni Kültür Politikalarının üretilmesi amacıyla ve bir milat olması umuduyla düzenlenmektedir.

Şûra süreci Sayın Bakanımız Nabi Avcı’nın ülkemiz düşüncesine, kültürüne, sanatına değerli katkılarda bulunan isimlerle yaptığı istişarî toplantılarla başlamıştır. Şûranın takvimi ve mahiyetine yönelik müzakereler ışığında Millî Kültürümüzün bütün alanlarını kuşatacak bir program hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede, 17 komisyon oluşturulmuştur:
1.Kültür Politikaları
2.Kültür Diplomasisi
3.Kültür Ekonomisi
4.Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji
5.Sahne Sanatları
6.Sinema, Radyo ve Televizyon
7.Müzik
8.Görsel Sanatlar
9.Dil ve Edebiyat
10.Yayıncılık ve Kütüphanecilik
11.Medya ve Kültür
12.Çocuk ve Kültür
13.Mimari ve Kültür
14.Şehir ve Kültür
15.Yerel Yönetimler ve Kültür
16.Yurtdışı Türkler ve Kültür
17.Aile ve Kültür 

Ardından komisyon başkanlığını yürütecek isimler konusunda titiz bir çalışma yürütülmüş ve Sayın Bakanımız Komisyon Başkanı olarak belirlenen isimlerle 6 Ocak 2017 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda Şûraya ilişkin yol haritası müzakere edilmiş, tespit ve öneriler ifade edilmiş ve her komisyonun 1 Başkan ve 9 üyeden müteşekkil olması kararlaştırılmıştır. Takip eden iki haftada Sayın Bakanımız önderliğinde Komisyon Başkanları ile çalışma yapılarak komisyon üyeleri belirlenmiştir. Her komisyonda 1 Editör ve Bakanlık uzmanları arasından seçilen 2 Raportör görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Hazırlık sürecinin tamamlanmasından sonra her komisyon belirlenen takvim doğrultusunda toplantı yapmış, konu başlıklarını müzakere etmiş, üyeler kendilerine tahsis edilen başlık çerçevesinde iki sayfalık özet hazırlamıştır. Bu özetlerin belirlenen Komisyon konusuna ilişkin sorunları ve çözümleri, fırsatları ve önerileri içeren metinler olmasına dikkat edilmiştir. 

Şûrada üyelerimiz hazırladıkları metinler üzerinden müzakereler yapacak ve nihai bir Komisyon Raporu oluşturacaktır. Komisyon toplantıları herkese açık olacak, şartlar elverdiği ölçüde Komisyon Başkanının izni dahilinde davetli ve izleyiciler görüş bildirebileceklerdir. Aynı günün akşamı Komisyon Başkanı, Editör ve Raportörlerin yardımıyla Komisyon Raporunu hazırlayacaktır.

Komisyon Raporları 05 Mart 2017 Pazar günü 17 Komisyon Başkanının hazır bulunduğu oturumda kamuoyuna Komisyon Başkanlarınca özetlenecektir. 

Şûra, III. Millî Kültür Şûrası Sonuç Bildirisinin Bakanımız Sayın Nabi Avcı tarafından açıklanmasıyla tamamlanacaktır.

Komisyon Raporları kitap olarak basılacaktır. Şûra sonrasında bütün komisyonların çalışmaları Bakanlığımızın ilgili birimlerince ele alınacak, tespit ve öneriler değerlendirilerek kısa ve uzun vadeli yol haritaları belirlenecektir.